O nas

Zespół Chemii Teoretycznej (2011)

Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej

Zespół Chemii Teoretycznej Profesora Bartkowiaka powstał w 2008 roku w ramach Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej. Instytut był wówczas jednostką Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Instytut został rozwiązany z dniem 1 stycznia 2015 r. W jego miejsce utworzono dwie mniejsze jednostki: Zakład Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych oraz Zakład Chemii Fizycznej i Kwantowej, przemianowane w 2019 na katedry.

Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej składa się obecnie z 21 pracowników naukowo-dydaktycznych o szerokim spektrum zainteresowań naukowych z dziedziny chemii teoretycznej, fizycznej i organicznej, spektroskopii liniowej i nieliniowej, fizykochemii związków powierzchniowo czynnych i koloidów oraz materiałoznawstwa.

Wojciech Bartkowiak jest kierownikiem katedry i liderem grupy zajmującej się teoretycznymi badaniami liniowych i nieliniowych właściwości elektrooptycznych układów molekularnych w ograniczeniu przestrzennym. Zainteresowania Urszuli Bazylińskiej dotyczą przede wszystkim układów zdyspergowanych i koncentrują się na surfaktantach, dyspersjach koloidalnych i preparatach nanostrukturalnych, o potencjalnych zastosowaniach w terapii i diagnostyce przeciwnowotworowej. Grupa fotochemii obliczeniowej Roberta Góry koncentruje się na teoretycznych badaniach fotochemii i fotofizyki cząsteczek organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych istotnych dla chemicznych początków życia na Ziemi. Grupa Adama Kiersnowskiego specjalizuje się w syntezie i analizie heterogenicznych filmów i powłok organicznych, zwłaszcza polimerowych w kontekście elektroniki molekularnej. Badania prowadzone w laboratorium Tomasza Olszewskiego koncentrują się na syntezie, zarówno w formie racemicznej, jak i optycznie aktywnej, nowych związków fosforoorganicznych o określonej aktywności biologicznej i właściwościach fizykochemicznych. Krzysztof Strasburger pracuje nad formalizmem i zastosowaniem bezpośrednio skorelowanych funkcji Gaussa z zastosowaniami do układów pozytonowych. Laboratorium chemii organicznej Elżbiety Wojaczyńskiej koncentruje się na stereoselektywnej syntezie układów heterocyklicznych i ich zastosowaniu w katalizie oraz jako związków wykazujących pożądaną aktywność biologiczną, na przykład przeciwproliferacyjną lub przeciwwirusową. Robert Zaleśny zajmuje się przede wszystkim teoretycznym przewidywaniem z pierwszych zasad i interpretacją widm liniowych i nieliniowych i wraz ze swoim zespołem opracowuje nowe protokoły obliczeniowe do symulacji takich widm.

Historia i dziedzictwo

Na stronie Archiwum zebraliśmy materiały dotyczące genezy, wydarzeń historycznych, grup badawczych i tematyki naukowej realizowanej w dawnym Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej, który został rozwiązany w 2014 roku, a którego częścią była i nasza grupa badawcza. Materiał ten prowadzi nasz były kolega emerytowany Profesor Ludwik Komorowski. Z oczywistych powodów większość tych materiałów jest prezentowana w języku polskim.